เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2558

ภาควิชาสังคมวิทยา เปิดรับสมัครสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม)