• Slide

  วันวิสาขบูชา 2567

  วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ ที่มา http://www.dhammathai.org/day/visaka.php

 • Slide

  วันพืชมงคล 2567

  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนา อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหก หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็น วันเกษตรกร ประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดงาน วันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลตลอดมา ที่มา: https://www.moac.go.th/royal_ploughing-history

 • Slide

  วันฉัตรมงคล

  วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี ปัจจุบันตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี ตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงพระเจริญ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  สุขสันต์วันสงกรานต์

  วันสงกรานต์เป็นเทศกาลของไทยที่จัดขึ้นเพื่อฉลองปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายน ถือเป็นเทศกาลที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมของไทยมาอย่างยาวนาน สงกรานต์มีกิจกรรมสำคัญอย่างเช่น การรดน้ำขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อขอพรและการสรงน้ำพระ ทั้งยังมีการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณและขอโทษต่อกันและกัน.

 • Slide

  วันจักรี

  วันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือรัชกาล 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 วันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง

 • Slide

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  ภาพหมู่นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2566

  ภาพหมู่นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา SOCIOBA63 (SSMBA9/SOCIOBA28) ภาคเรียนสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม รุ่นที่ 9

 • Slide

  วันมาฆบูชา 2567

  วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสคล้ายวันคล้ายวันสำคัญ 4 ประการ เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" ดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาวัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 9 เดือน พระองค์ได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่กรุงเทวทหะ และเสด็จต่อไปยังเมืองอุรุเวลาเสนา เพื่อโปรดพระปัญจวัคคีย์ 2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย พระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 3. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ โอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักคำสอน 227 ข้อ เป็นหัวใจสำคัญของพระวินัย บัญญัติเป็นสิกขาบทสำหรับพระภิกษุ 4. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค การปฏิบัติในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดทำบุญ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน เนื่องในโอกาสสำคัญนี้ ความสำคัญของวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันที่แสดงถึงความสามัคคีของสงฆ์ และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานของพระพุทธศาสนา คำขวัญวันมาฆบูชา "มาฆบูชา บูชารอยพระบาท สืบสานพระศาสน์ สานต่อความดี" ที่มา: Generative AI จาก https://gemini.google.com/app/3595dc23663b0420

 • Slide

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ. ศ. 2567 (11-12 มกราคม 2567)

  ภาควิชาสังคมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการบริการสังคม (รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8) รหัส 61 และ รหัส 62 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ทุกคน

 • Slide

  Happy New Year 2024

  สวัสดีปีใหม่ 2567 คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และครอบครัว มีแต่ความสุข ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง สมบูรณ์พร้อมด้วยโชคลาภและเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจทุกประการ

 • Slide

  5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า นิสิตและบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

  แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม: ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม)

 • Slide

  การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2567

  เกณฑ์การคัดเลือก/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

 • Slide

  วันออกพรรษา 2566

  วันออกพรรษา เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งชาววัดและชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่าง ๆ ตามคติประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาแต่โบราณกาล เช่นมีการตักบาตรเทโว หรือเรียกตักบาตรดาวดึงส์ เป็นต้น "วันออกพรรษา" มีสาเหตุเนื่องมาจาก "วันเข้าพรรษา" ที่มีมาแล้วเมื่อวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ อันเป็นวันที่พระภิกษุทั้งหลายอธิษฐานใจเข้าอยู่พรรษาครบไตรมาส คือ ๓ เดือน ตามพระพุทธบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมค้างคืนนอกสถานที่ที่ท่านตั้งใจอยู่ไว้ เมื่อมีวันเข้าพรรษาก็จำเป็นต้องมีวันออกพรรษา ซึ่งวันออกพรรษา ซึ่งวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ (เพ็ญเดือน ๑๑) ของทุกปี วันออกพรรษา มีการทำบุญอันเป็นประเพณีที่นิยมกระทำกันมานานแล้วในวันออกพรรษา ซึ่งเรียกว่า " ตักบาตรเทโว" หรือเรียกชื่อเต็มตามคำพระว่า "เทโวโรหนะ" แปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลก หรือการตักบาตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ตักบาตรดาวดึงส์" และการตักบาตรเทโวนี้ จะกระทำในวันขึ้น ๑๕ เดือน ๑๑ หรือวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเชิญชวนนิสิตและพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมกันทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล และตักบาตรในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาให้ยืนยาวต่อไป ที่มา: https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/73/iid/3404

 • Slide

  วันปิยมหาราช 2566

  วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน สิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของภาคสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

 • Slide

  วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  สถิตในใจตราบนิจนิรันทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียนสาขาวิชาการจัดการบริการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียนสาขาวิชาการจัดการบริการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อช่วยน้องๆตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ในอนาคต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.buu.ac.th/ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา http://regservice.buu.ac.th/

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันเข้าพรรษา 2566

  วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

 • Slide

  วันอาสาฬหบูชา 2566

  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท คือ เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก คือ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แก่พระปัญจวัคคีย์ จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ (โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ) เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน และขออุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันอาสาฬหบูชาถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ "วันพระธรรมจักร" อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น "วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide
 • Slide

  วันอัฏฐมีบูชา 2566

  วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน หรือหลังวันวิสาขบูชา 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หากปีใดมีอธิกมาส(366วัน) วันอัฏฐมีบูชา จะเลื่อนไปตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 แทน นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย

 • Slide

  วันวิสาขบูชา 2566

  วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ที่มี 3 เหตุการณ์ที่สำคัญในพุทธศาสนา คือ เป็นวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มา: https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0095/#p=1

 • Slide

  ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Profesor Name
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา แจ้งประจักษ์

กิจกรรม

ยังไม่มีกิจกรรมในตอนนี้