1. การรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาเป็นอย่างไร
ติดตามและดูรายละเอียดได้จาก http://regservice.buu.ac.th/

2. ค่าใช้จ่ายและค่าเทอมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาเป็นอย่างไร
- ค่าธรรมเนียมวันรายงานตัว 2,000 บาท
- เหมาจ่ายภาคต้นและภาคปลาย 14,000 บาท/ภาคการศึกษา
- กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เหมาจ่าย 7,000 บาท/ภาคการศึกษา
- กรณีลงทะเบียนครบ 8 ภาคการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาตามที่กำหนดในหลักสูตรได้ครบให้ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 7,500 บาท
- กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบไม่ผ่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชานั้นเป็นรายครั้งหน่วยกิตละ 400 บาท
- เมื่อจบการศึกษา นิสิตต้องชำระค่าลงทะเบียนขอจบและรับปริญญา เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้รับรองคุณวุฒิอะไร

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ได้รับรองคุณวุฒิอะไร

5. การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของภาควิชาเป็นอย่างไร
ปัจจุบันหลักสูตรระดับปริญญาโทของภาควิชาอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง

6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ได้รับรองคุณวุฒิอะไร

อัลบั้มภาพ