หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
งานฉลองวันสตรีสากล@ภาควิชาสังคมวิทยา

งานฉลองวันสตรีสากล@ภาควิชาสังคมวิทยา


วันที่ 2 มีนาคม 2563 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะอาสาสมัครจาก World Association of Girl Guides and Girl Scouts จัดงานฉลองวันสตรีสากล International Womes's Day 2020 Celebration & 100 Girls Project โดยได้รับความร่วมมือจาก UN Women และ สถานเอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนี้ International Womes's Day 2020 ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม 2563 และมีธีมในการฉลองคือ Generation Equality โดยในการจัดงาน มีการบรรยายในหัวข้อดังนี้ - Equality in Finnish Education and Culture โดยท่านเอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven - Human Rights Law: How to take action as global citizens? โดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ UN Women คุณกรวิไล เทพพันธ์กุลงาม - Getting to know International Women's Day โดยผู้แทนจากภาควิชาสังคมวิทยา และ WAGGGS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มย่อย ดังนี้ - Violent Experience (Stop the Violence) เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติเพื่อช่วยลดและยุติความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต่อเด็กผู้หญิงและสตรี - Inspirational Women รู้จักสตรีที่มีบทบาทสร้างสรรค์สังคมด้านต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ - Generation Equality (IWD 2020 theme) เป็นธีมของการฉลองวันสตรีสากลในปีนี้ โดยอัดวิดีโอสั้นๆ บอกเล่าว่าเราสามารถเสริมสร้างความเท่าเทียมได้อย่างไรบ้าง และอัพโหลดเพื่อชิงรางวัล - Making Dreams Come True สะท้อนการเรียนรู้ และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับตัวเองและสังคม การจัดทำโครงการได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้