ดูรายละเอียดและติดตามได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/