หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563


ภาควิชาสังคมวิทยาอบรมให้ความรู้กับนิสิตเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม socio@buu และการใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อเตรียมตัวไปทำสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง QS2 – 407