วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันวันเพ็ญเดือน 6 ที่มี 3 เหตุการณ์ที่สำคัญในพุทธศาสนา คือ เป็นวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มา: https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0095/#p=1